Stairways arbejder efter FN’s Verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål for en bæredygtig udvikling for hele verden. Stairway arbejder for at realisere især tre af målene: Sundhed og trivsel, Mindre ulighed, Livet i havet samt Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York i 2015. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

Verdensmålene er ikke en færdig opskrift på, hvordan vi skaber en bedre verden. De peger på en lang række områder, hvor vi alle kan og skal bidrage til at skabe fremgang. De peger en retning ud og skaber et fælles sprog, som gør at borgere, stater, virksomheder og organisationer kan tale om fremtiden og samarbejde på tværs af sektorer, landegrænser og nationalitet.

Alle målene er vigtige, men Stairway har fokus på især fire af verdensmålene:

Mål 3: Sundhed og trivsel

Under dette mål ligger delmål 3.7: “Inden 2030 skal der sikres universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, herunder familieplanlægning, oplysning og uddannelse, og integration af reproduktiv sundhed i nationale strategier og programmer”. 

For Stairway er dette delmål et afsæt for vores arbejde for at beskytte børn mod svigt og overgreb. Fattigdom og uønskede graviditeter er en væsentlig grund til, at millioner at børn ikke får den opvækst, de burde have.

Vi arbejder for, at unge mennesker og familier er bevidste om deres ansvar, og at de kan vælge og planlægge, hvor mange børn, de vil sætte i verden. Vi arbejder også for, at børn og voksne forstår deres rettigheder, herunder retten til at sige nej til sex.

Mål 1o: Mindre ulighed i og mellem landene

Under dette mål ligger to delmål: Delmål 10.2: “Inden 2030 skal social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status” og delmål 10.3: Der skal sikres lige muligheder og samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette”

For Stairway er disse delmål afsæt for vores arbejde for at styrke rettigheder for gadebørn generelt og for de oprindelige folk, mangyanerne, i vores lokalområde. De fattigste skal sikres lige adgang til at komme i skole, at få sundhed og at få hjælp hos politiet, når de bliver truet og mishandlet. Sådan er det ikke i dag.

Mål 14: Livet i havet

Verdensmålene indeholder mål for både klimaet og livet på land. De er vigtige, og Stairway bakker selvfølgelig op om, at vi skal sikre bæredygtighed og undgå klimaforandringer overalt. Men vi har valgt at sætte særligt fokus på målet om livet i havet, fordi Stairways center på Mindoro ligger ved kysten, og vi har en særlig mulighed (og forpligtelse) til at arbejde for at bevare de sårbare koralrev og havmiljøer i vores lokalområde.

Vi fokuserer specielt på delmål 14.2: Inden 2020, skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have”.

Det gør vi bl.a. ved at uddanne børn og voksne på vores sejlende miljøskole og ved at etablere miljøgrupper langs kysten, som skal hjælpe med til at beskytte koralrev og mangroveskove og mindske forureningen med ikke mindst plastik i havet.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Dette mål kan godt lyde lidt teknisk, men det er vigtigt. Det handler bl.a. om, at staten skal påtage sig sit ansvar for at sikre borgernes sikkerhed og demokratiske rettigheder, og at politikere, politi og myndigheder skal bekæmpe snyd, korruption og uretfærdig behandling af borgerne.

Stairway ser især på delmål 16.2: “Der skal sættes en stopper for mishandling, udnyttelse og menneskehandel, og alle former for vold og tortur mod børn” og delmål 16.3: “Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang”.

Det første delmål handler jo om at sikre bl.a. børn mod vold og overgreb. Det sidste handler konkret om, at mange fattige børn og deres familier udsættes for vilkårlig og uretfærdig behandling fra politi og myndigheder, så fx gadebørn risikerer årelang indespærring under fængselslignende forhold – uden dom eller rettergang.

Sidebar
Sidebar