Hvad gør du, hvis en elev står frem?

Din første overvejelse omkring ‘Red Leaves Falling’ er måske, om du tør tage ansvar for at introducere et undervisningsforløb om et så følsomt emne som sexmisbrug i din klasse. 

Men det er vigtigt, at vi tager et fælles ansvar for at forebygge seksuelle overgreb – både i Danmark og internationalt. Og der er faktisk hjælp at hente, hvis en elev står frem og fortæller om sit misbrug.

Findes i de fleste klasser
Statistisk set vil der sidde mindst ét krænket eller misbrugt barn i de fleste skoleklasser. Lærernes egen usikkerhed og frygt for at blive konfronteret med et konkret tilfælde af sexmisbrug er desværre en væsentlig barriere for en styrket indsats for oplysning og forebyggelse i skolerne.

Tal først med din leder og med forældrene
Hvis du vil bruge Stairways materiale i et undervisningsforløb, bør du på forhånd diskutere det med din leder, så I er forberedte og har styr på beredskabet, hvis en elev står frem.

Vi anbefaler også, at forældrene orienteres i god tid – emnet kan give anledning til vigtige men vanskelige samtaler i hjemmet.

Hvis du får mistanke eller viden…
Hvis du får en mistanke eller får konkret viden om et seksuelt overgreb, skal du gå direkte til din leder eller den person, som skolen har udpeget til at tage sig af sager om misbrug, vold og omsorgssvigt. Herefter står der altid et beredskab klar til at håndtere sagen – uanset om din skole er kommunal, privat eller selvejende:

  • Alle kommuner har et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Læs Socialstyrelsens vejledning.
  • De fleste skoler har formuleret deres egne handlings-planer til støtte for ledelse og lærere. Se eksempel fra Sletten Skole.
  • Børnehusene er fem nye regionale centre i Danmark, der i forbindelse med voldelige eller seksuelle overgreb på børn samler de relevante myndigheder (kommunal sagsbehandler, politi, retsmediciner m.m.) under samme tag i et børnevenligt miljø. Find dit regionale børnehus.
  • SISO, det nationale videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn, har en hotline på 2077 1120, hvor du kan få faglig rådgivning – også anonymt.
Sidebar

  “Jeg har haft så utrolig god erfaring med at køre emnet ‘Human rights’ i engelsk i 9. klasse, og gør man det, kommer “Red Leaves Falling” plus de andre to bøger og film 100% til deres ret. Det er et fantastisk materiale!” Sys Barkholdt, lærer i engelsk, Endrupskolen i  Fredensborg.

Sidebar